logo

Privacy- en cookieverklaring

[English version below]

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het doel van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het registreren van interactie met chat en Q&A en uw kijkgedrag.

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Functie
  • E-mailadres

Statistieken / Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  

Gebruik van cookies
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens
Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Onze contactgegevens

IDS-live is onderdeel van:

Nightlife Productions B.V.
Dijkgraaf 11
6921 RL Duiven
KVK:55420230

info@nightlife.nl
www.nightlife.nl

Tel: 026 362 92 12

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 


 

Privacy and cookie statement  

The privacy of our customers and visitors to this website is very important to us and the personal information you provide to us is therefore processed confidentially in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The purpose of the data processing
Your personal data will only be processed by us for registering interaction with chat and Q&A and your viewing behavior.

When you fill in a contact or registration form on the website, or send us an e-mail, the data you send us will be kept for as long as the content is necessary for answering and handling it.

Below is an overview of the personal data that we may process to provide our services:

  • First and last name
  • Company Name
  • Position
  • E-mail address

Statistics / Google Analytics
This website uses Google Analytics to keep track of how the website is visited and used. IP addresses of visitors are stored anonymously to guarantee your privacy. Data sharing is turned off and no other Google services are used in combination with Analytics. You can read the privacy policy of Google Analytics here.

Use of cookies
We only use analytical cookies for Google Analytics, as described above.

Security of your data
We have taken appropriate technical and organizational security measures to protect your personal data against loss, misuse and unauthorized access by third parties.

Access, correction and deletion of data
If you have a customer relationship with us, you can request the personal data that we hold about you by means of a written request. If it contains inaccuracies, you can request us in writing to change the data or have it removed.

Our contact information

IDS-live is part of:

Nightlife Productions B.V.
Dijkgraaf 11
6921 RL Duiven
KVK:55420230

info@nightlife.nl
www.nightlife.nl

Tel: +3126 362 92 12

Amendments to the privacy and cookie statement
We reserve the right to adjust this privacy and cookie statement. Changes will be published on this website.